Schody: +48 33 841 08 18

+48 602 668 242

schody@sowosz.pl

Wyroby tartaczne: +48 33 841 25 59

zamowienia@sowosz.pl

Regulamin

REGULAMIN UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania prze firmę P.P.U.H „Sowosz” sp. z o.o. sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a tym samym korzystania przez Klientów ze strony internetowej dostępnej pod adresem
 2. Firma P.P.U.H „Sowosz” sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości 32-551 Jankowice ul. Wadowicka 86 ,REGON: 0033445122, NIP: 628-000-14-80 świadczy następujące usługi:
  a) umożliwia Klientom składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych na stronie i zawieranie umów sprzedaży towarów na odległość,
  b) udziela Klientom informacji o towarach dostępnych na stronie internetowej.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali zamówień lub rezerwacji drogą telefoniczną, niezależnie od tego czy dokonali rejestracji.
 4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem strony w szczególności prawa autorskie, nazwa strony (znak produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Firmie lub podmiotom, z którymi Firma zawarła stosowne umowy.
 6. Informacje o towarach podane na stronie Firmy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Informacja o cenie podawana na stronie ma charakter wiążący od momentu potwierdzenia jej przez konsultanta Firmy „Sowosz „ w wiadomości e-mail lub telefonicznie .
 8. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat towarów umieszczane są na stronie www w celach przykładowych, służą prezentacji konkretnie wskazanego asortymentu i mają jedynie charakter poglądowy.
 9. Termin realizacji zamówienia podawany na stronie www, dla towarów niedostępnych jest ustalany indywidualnie i może ulec zmianie.
 10. Koszty wysyłki podane są na stronie głównej , jednak mogą one ulec zmianie w trakcie procesu zamawiania , o czym klient jest na bieżąco informowany.

ZAKRES, WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z ZAMÓWIEŃ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. P.P.U.H „Sowosz” sp. z o.o zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez klienta zamówienia, podania danych teleadresowych oraz numeru zamówienia.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania sposobu realizacji usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta.
 4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o każdym przypadku naruszenia praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Firma „Sowosz” może pozbawić Klienta prawa do korzystania z zakupów przez internet ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
  1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych klientów
  3. dopuścił się zachowań które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
  4. narusza zasady współżycia społecznego.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

 1. Klient może zawrzeć umowę sprzedaży towaru na odległość za pośrednictwem strony www.sowosz.pl oraz telefonicznie.
 2. Umowa sprzedaży towaru zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, z potwierdzeniem zamówienia
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową www.sowosz.pl a następnie dokonać wyboru towaru dostępnego na stronie , wypełnić formularz „Podaj własne wymiary” lub skontaktować się telefonicznie.
 4. Zamówienie następuję po zaakceptowaniu ustaleń wymiarowo-technicznych, wskazaniu miejsca dostawy towaru i otrzymaniu numeru zamówienia , oraz dalszych instrukcji dotyczących płatności zaliczek oraz końcowych.
 5. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku zamówień towarów typowych, na które klient nie wpłacał zaliczki Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia przed dniem wysłania produktu przez firmę na adres Klienta. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym który zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści zamówienia.
 7. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i opiewają na kwotę BRUTTO, a zatem zawierają wszelkie obciążenia publicznoprawne, w tym podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania
  i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.
  9. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za towar ,dokonując płatności pracownikowi firmy kurierskiej , przedstawicielowi Firmy Sowosz lub przelewem bankowym na konto : Deutsche Bank 40191010482105992492250001
 8. W momencie potwierdzenia przez Klienta wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Firmą a Klientem. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
 9. Firma może dostarczyć zamówienie własnym transportem, przesyłką kurierską lub klient może odebrać towar sam w siedzibie Firmy.
 10. Informacja o dostępności towaru jest potwierdzana w trakcie rozmowy telefonicznej lub w korespondencji mailowej.
 11. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania go przez Firmę o bieżącym statusie zamówienia.
 12. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających realizację zamówienia, tj. imienia i nazwiska, adresu do odbioru znajdującego się na terenie Polski (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych podanych za pośrednictwem strony internetowej Firmy lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
 13. W przypadku niedostępności danego towaru, Klient zostanie poinformowany o anulowaniu rezerwacji lub zamówienia z powodu braku towaru lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej jego realizacji.
 14. W przypadku braku towaru lub braku woli dalszej realizacji zamówienia, Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
 15. Termin realizacji zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
 16. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne lub mogą być produktami na zamówienie o czasie realizacji powyżej 2 -tygodni o czym Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.
 17. W przypadku zamówień produktów na specjalne zamówienie lub tych które nie są dostępne na stanie magazynowym, Firma pobiera od Klienta zaliczkę w wysokości 500 PLN lub inną kwotę ustaloną telefonicznie lub mailowo .
 18. Klient powinien sprawdzić przesyłkę z zamówionym towarem jeszcze przed jej rozpakowaniem a w szczególności czy opakowanie , kartony i folie nie zostały uszkodzone.
 19. W przypadku stwierdzenia :
 20. Uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki
 21. Brak jednej lub więcej paczek
 22. Niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia ,
 23. Należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie .
 24. W przypadku rezygnacji z odbioru towaru , Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu zwrotu towaru.

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówiony towar wysyłany jest transportem własnym firmy „Sowosz” lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na podany przez Klienta adres ,na co Klient wyraża zgodę
 2. Koszt dostawy podany jest na stronie internetowej , bądź jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia.
 3. Klient otrzymuje kalkulację kosztów (cena towaru plus koszty przesyłki) , informację tą otrzymuje drogą mailową bądź telefoniczną .
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi zwykle do 14 dni , bądź jest indywidualnie ustalany z klientem.
 5. W przypadku wysyłki towaru firmą kurierską , firma „Sowosz” nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia firmy spedycyjnej.
 6. Towar jest dostarczany pod wskazany adres. Pracownik firmy spedycyjnej nie ma obowiązku wnoszenia towaru .

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej poza lokalem bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni..
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie wypełnionego Formularza Zwrotu (pobierz) o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres siedziby Firmy.
 3. Wskazany w punkcie1. termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie towaru.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, a towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, nie może dojść do:
  a) mechanicznego uszkodzenia towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie)
  b) wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym;
 5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od dnia odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu przez Klienta całego zamówienia Firma dokonuje zwrotu całości uiszczonej ceny towaru. W przypadku gdy zwracana jest tylko część zamówienia (np. jeden z trzech zamówionych produktów), zwraca się tylko cenę zwracanego towaru. Natomiast koszty zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy , Klient ponosi we własnym zakresie.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez niego sposób.
 8. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
 9. Koszt opakowania towaru ponosi Konsument.
 10. W przypadku zakupu towarów zamawianych na specjalne indywidualne zamówienie, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Takie zamówienie ma miejsce wtedy , gdy do stałej ceny podanej na stronie internetowej obowiązuje dopłata w wysokości indywidualnie ustalonej przez Firmę Sowosz a klient zostanie o tym poinformowany i potwierdzi wolę zamówienia.
 11. Adres pod który należy zwrócić zakupiony towar zostanie podany jest na stronie internetowej oraz w formularzu zwrotu.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym o rękojmi, firma wobec klienta odpowiada za wady towaru z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru kupującemu
 2. Klient ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Firma wymieni towar wadliwy na wolny od wad, albo wadę usunie.
 3. Firma ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądań Klienta.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), która w art. 2 definiuje „umowę zawartą na odległość”
 5. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia siły wyższej nie stanowi podstawy dla zgłaszania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że strona umowy, której siła wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej strony o wystąpieniu takich okoliczności.
 6. Podstawą roszczeń jest dowód zakupu czyli faktura VAT lub paragon.
 7. Reklamacje z tytułu rękojmi można składać na Formularzu Reklamacji (pobierz) drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail na adres: schody@sowosz.pl.
 8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w transporcie, będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy Sowosz lub firmy spedycyjnej protokołu szkody, w momencie odbioru przesyłki.
 9. Protokół należy podpisać i przekazać przedstawicielowi firmy sowosz, lub firmy kurierskiej lub wysłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: schody@sowosz.pl
 10. Roszczenia z tytułu gwarancji producenta można składać pisemnie na adres: „P.P.U.H „Sowosz” sp. z o.o. ul.Wadowicka 86, 32-551 Jankowice

DANE OSOBOWE

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
Polityka Prywatności firmy Sowosz odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”. wraz z nowymi przepisami krajowymi

1.Dane kontaktowe Inspektora ochrony Danych(IDO) osobowych firmy Sowosz
Kamil Sowa , tel.33 8412559, biuro@sowosz.pl

SPORY

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z ogólnymi postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Firmy.
Twój koszyk