Klauzula Informacyjna –Polityka Prywatności

 

I Wstęp :
Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące używania przez firmę Sowosz danych osobowych obecnych i potencjalnych klientów , w tym osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz prowadzących korespondencję mailową, kontakt telefoniczny lub poprzez inne formy komunikacji.

Firma „Sowosz” Sp.zo.o  szanuje prywatność swoich Użytkowników i nie sprzedaje oraz nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów .

Polityka ma charakter ogólny , podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazana niżej rozporządzenie ogólne RODO

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
Polityka Prywatności firmy Sowosz odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”. wraz z nowymi przepisami krajowymi

1.Dane kontaktowe Inspektora ochrony Danych(IDO) osobowych firmy Sowosz
Kamil Sowa , tel.33 8412559, biuro@sowosz.pl
………………………………………………………………………………..

 

III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane .
 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
 • Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania,.
 • Przechowujemy dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane
 • Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

 

IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Firma Sowosz przestrzega praw Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO
Użytkownik ma prawo do:

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie .
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania , uaktualniania i uzupełniania swoich danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do zgłoszenia skargi do Inspektora Ochrony Danych
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych GIODO (później do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wszystkie wnioski zostaną zrealizowane w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca . Użytkownik otrzyma pisemne potwierdzenie realizacji wniosku.

 

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

Firma Sowosz , będzie chronić dane osobowe przed bezprawnym ich wykorzystaniem, przed zniszczeniem lub naruszeniem prawa.
Nasz system ochrony Danych Osobowych będzie polegał na stałym monitorowaniu systemów informatycznych oraz zabezpieczenie dostępu poprzez ustanowienie haseł bezpieczeństwa oraz tworzenie kopii zapasowych, chronionych przed nieuzasadnionym przejęciem, zniszczeniem lub modyfikacją.

 

VI. W jakim celu przetwarzane są dane osobowe ?

Firma Sowosz przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w  określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach tj:

 • możliwość przedstawienia oferty drogą elektroniczną.
 • możliwość realizacji zamówienia oraz dostawy towaru.
 • możliwość realizacji reklamacji
 • możliwość zaproszenia na konkursy i promocje
 • możliwość realizacji marketingu np. poprzez newsletter
 • możliwość wystawiania Faktur oraz innych dokumentów
 • możliwość zawierania umów

 

VII Cofnięcie zgody

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie , poprzez kontakt z telefoniczny lub mailowy z naszym inspektorem RODO : Kamil Sowa
33 8412559 biuro@sowosz.pl
Dane osobowe mogą obejmować :

 • imię, nazwisko,
 • numer telefonu
 • adres email
 • adres zamieszkania
 • oraz inne dane niezbędne do realizacji określonych celów

 

VIII. Przechowywanie danych
Firma Sowosz przechowuje dane osobowe przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i w sposób zgodny z przepisami prawa .

 

IX .Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do „Sowosz” Sp.zo.o mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

X. Zmiany w Polityce
P.P.U.H Sowosz sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności.
Firma Sowosz sp. z o.o. będzie informowała o wszelkich zmianach na swojej stronie internetowej www.sowosz.pl