konkurs fotograficzny

Drewniane Schody Dla Twojego Domu

Zrób zdjęcie zmontowanych schodów i wygraj atrakcyjne nagrody

2 Nagrody Główne po 1500 zł

10 wyróżnień Jury po 100 zł

1. Kup i zmontuj schody firmy „SOWOSZ”.
2. Zrób ładne zdjęcia.
3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij zdjęcia.
4. Czekaj na wyniki konkursu.

Zapraszamy do udziału w II etapie nowych uczestników.

 

Do wygrania zostały jeszcze:
1 Nagroda Główna w wys.1500zł
5 wyróżnień Jury po 100zł.

Termin nadsyłania zdjęć do II etapu kończy się 30.10.2018

Zobacz galerię konkursową

Miło nam poinformować, iż dzięki głosom internautów zwycięzcą nagrody głównej I etapu konkursu pod tytułem „DREWNIANE SCHODY DLA TWOJEGO DOMU” został
pan Łukasz Skoczeń,
właściciel galerii 0032 z ilością głosów 1535.

Wyróżnienia 1 etapu:

 • 23-Paweł Matynkiewicz
 • 47-Jacek Hajnce
 • 60-Czesław Kędra
 • 61-Patrycja Skowronska Adamczyk
 • 66-Jolanta Kuchta

Dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcą.

Zobacz galerię konkursową

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Adres zamieszkania (wymagane)

Model schodów (wymagane)

Maksymalna wielkość zdjęcia: 10MB
oświadczam , że zapoznałem się z Regulaminem konkursu oraz że jestem autorem nadesłanych prac, nie naruszam jakichkolwiek praw osób trzecich oraz obowiązujących przepisów prawa. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych przez organizatora.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz.926 z póżn.zm.) przez organizatora konkursu w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania zgłoszonych fotografii.
Potwierdzam zapoznanie się z polityką prywatności

Regulamin konkursu fotograficznego pod nazwą

„Drewniane Schody dla Twojego Domu”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin dalej (“Regulamin”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „ Drewniane Schody Dla Twojego Domu”

dalej (“Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest P.P.U.H „Sowosz” sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach, przy ulicy Wadowickiej 86, 32-551 Jankowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000182999, NIP 6280001480 (dalej: „Organizator”).

3. Celem Konkursu jest wzbogacenie galerii na stronie www.sowosz.pl

4. Konkurs jest konkursem przedstawiającym fotografie aranżacji schodów

5 Czas trwania całego Konkursu:

Od 01.02.2018-15.12-2018 , przy czym konkurs jest podzielony na dwa etapy( szczegóły w dalszej części Regulaminu)

6. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

a) Zakupiła schody firmy „Sowosz”

b) Posiada dowód zakupu lub dowód wpłaty lub znajduje się w bazie klientów firmy Sowosz.

c) Wypełni formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.sowosz.pl oraz zgłosi fotografie do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”)

d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy taka zgoda została udzielona przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy bądź współpracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

8. Konkurs zostanie ogłoszony w szczególności na stronie internetowej www.sowosz.pl

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

3. Warunkami udziału w Konkursie są:

a) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu;

b)Wypełnienie formularza zgłoszeniowego;

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu i wydania nagród w Konkursie;

d) wysłanie Zgłoszenia Konkursowego;

e) wyrażenie zgody na korzystanie ze zgłoszonej pracy fotograficznej w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności w celu realizacji Konkursu;

f) działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności Uczestnicy powinni dbać, by Zgłoszenie Konkursowe nie zawierało treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających prawa osób trzecich,

g) niepodejmowanie działań, które w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami mogłyby zapewnić przewagę nad innymi Uczestnikami.

4. Zgłoszenie Konkursowe powinno odpowiadać wymogom wskazanym w Regulaminie, w szczególności zawierać:

– Imię i nazwisko;

.-Adres zamieszkania

-Telefon kontaktowy;

-Adres e-mail;

-Model schodów

5. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż:

a) jest twórcą fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu oraz przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do fotografii;

b) posiada wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na wykorzystanie przez Organizatora

c) zobowiązuje się do zwalniania Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe. W przypadku wystąpienia takich roszczeń, Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku, gdy Organizator byłby zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Organizatorowi kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz wszelkich wydatków związanych z nimi kosztów i wydatków łącznie z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego).

6. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu fotografii, które:

a) naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej

b) zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną;

c) zawierają przekazy reklamowe;

d) są spamem lub niezamówioną informacją handlową;

e) zawierają uszkodzone pliki lub wirusy;

f) zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron zawierających treści, o których mowa powyżej.

7. Wyłączona od udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podejmowała działania lub zaniechania, jakie w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami, mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi Uczestnikami.

III. Konkurs jest podzielony na etapy:

Etap I, Etap II

1.Przedmiotem zadania konkursowego jest przesłanie przez Uczestnika fotografii do Organizatora za pomocą formularza zgłoszeniowego .

2. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG/ PNG .

3. Uczestnik zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora fotografii w dobrej rozdzielczości pozwalającej na umieszczenie zdjęcia w galerii.

4. Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 (trzy)fotografie w ramach całego Konkursu, z zastrzeżeniem, iż Uczestnik może wygrać maksymalnie jedno wyróżnienie premiowane nagrodą pieniężną oraz jedną Nagrodę Główną w całym Konkursie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zdjęć, które nie spełniają warunków Regulaminu Konkursu.

IV. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia do udziału w Konkursie, jednocześnie udziela Organizatorowi licencji do fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności:

a) w zakresie rozpowszechniania zdjęcia – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i emitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia na potrzeby firmy „Sowosz”

b) jednocześnie wyraża zgodę na twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowania całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem a także na stronie internetowej www.sowosz.pl oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

2. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia przesłanych fotografii.

3. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania nadesłanych fotografii na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.

V. OCENA FOTOGRAFI

1. Jury powołane przez Organizatora wyłoni 5( pięciu) laureatów Konkursu w ramach każdego etapu.

2. Kryterium wyboru laureatów przez Jury oraz podstawą przyznania laureatom Nagród jest : zgodność z tematem konkursu oraz walory estetyczne fotografii

3. W ramach Konkursu zostanie przyznana również jedna Nagroda Publiczności po pierwszym etapie i jedna po drugim etapie. Łącznie dwie nagrody główne .

4.Laureaci Nagród Publiczności zostaną wyłonieni w drodze głosowania przez Internautów. Nagrodę Publiczności zdobędzie Uczestnik, którego fotografia zdobyła najwyższą ilość głosów Internautów .

5.Internauta może oddać tylko jeden głos dziennie na każde zdjęcie w ciągu trwania całego Konkursu.

6.W przypadku jeżeli dwóch lub więcej uczestników otrzyma taką samą ilość głosów internautów, o przyznaniu Nagrody Głównej decyduje Jury konkursu.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia głosów, co do których istnieje podejrzenie, że zostały oddane w wyniku oszustwa.

8. Każda osoba dokonująca Zgłoszenia Konkursowego otrzyma potwierdzenie zgłoszenia drogą mailową w ciągu 7 dni .

9. Laureaci wybrani przez Jury oraz Laureat wybrany przez Internautów w treści regulaminu są łącznie zwani Laureatami.

VI Terminy konkursu:

 1. ETAP

-01.02.2018-30.04.2018 Nadsyłanie zdjęć do pierwszej tury konkursu

15.05.2018 Lista nagrodzonych Laureatów przez jury

16.05.2018-15.06.2018 Głosowanie Internautów

30.06.2018 Wynik nagrody głównej Internautów

 1. ETAP

Terminy uległy zmianie na postawie aneksu do regulaminu konkurs

01.08.2018-30.10.2018 Nadsyłanie zdjęć do drugiej tury konkursu

15.11.2018 Lista nagrodzonych Laureatów prze jury konkursu

16.11.2018-15.12.2018 Głosowanie Internautów

31.12.2018 Wynik Nagrody Głównej Internautów

3. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.sowosz.pl

VII. NAGRODY

Nagrody przewidziane w Konkursie to nagrody pieniężne :

Nagrody jury : 100 zł dla każdej osoby wyróżnionej w pierwszej i 100 zł dla każdej osoby wyróżnionej w drugiej turze.

Nagroda główna w głosowaniu internautów :1500 zł dla osoby wygrywającej w pierwszej, 1500 zł dla osoby wygrywającej w drugiej turze.

VIII. Podatek od wygranej

1.Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Zwycięzcy Konkursu podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych (art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 21 ust 1 pkt. 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) w wysokości 10 % wartości nagrody). Zryczałtowany podatek dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 760,00 zł brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej działalności.

2. Podatek od nagrody pokrywa Organizator konkursu w przypadku nagrody pieniężnej, której wartość przekracza 760,00 zł brutto, Organizator oblicza i odprowadza do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązku podatkowego. O wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego oraz zakresie danych wymaganych do wypełnienia obowiązku podatkowego Organizator poinformuje Zwycięzców Konkursu drogą mailową

3. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Jury, bądź w przypadku Nagrody Publiczności odpowiednio kolejnej osobie, która otrzymała największą ilość głosów Internautów.

4. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z Laureatem lub braku kontaktu Laureata z Organizatorem w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Jury, bądź w przypadku Nagrody Publiczności odpowiednio kolejnej osobie, która otrzymała największą ilość głosów Internautów.

Za niemożliwość kontaktu uznaje się przypadek gdy Uczestnik podał błędny adres e-mail albo gdy Organizator otrzyma trzykrotną informacje zwrotną o niemożliwości dostarczenia wiadomości do Laureata albo gdy Uczestnik poda w formularzu zgłoszeniowym błędny numer telefonu. Za brak kontaktu uznaje się przypadek, kiedy adres e-mail Uczestnika jest prawidłowy, a Organizator nie otrzymał informacji zwrotnej o niemożliwości dostarczenia wiadomości do Laureata.

IX. DANE OSOBOWE

 1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres email, data urodzenia Uczestnika.
 2. W przypadku Laureatów oprócz danych powyżej przetwarzane będą dane niezbędne do wydania nagrody oraz rozliczenia podatku czyli: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, dane właściwego Urzędu Skarbowego oraz adres zameldowania.
 3. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich przekazania przez Uczestników, do zakończenia procesu rozpoznawania reklamacji przez Organizatora a w przypadku Laureatów, także w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków do Organizatora w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.sowosz.pl

2. Regulamin obowiązuje od dnia 30.01.2018 roku do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

3. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych Nagród można składać listem na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sowosz.pl nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.

4. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

5. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

7. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia Konkursowego w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany powyżej.

8. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.